مدرنیزاسـیون Modernization و تعویض

آسانسورها و پلهبرقیها بعنوان یکی از اصلیترین و محوریترین تجهیزات ساختمان دارای طول عمر کوتاهتری نسبت به ساختمانها میباشد. طول عمر میانگین آسانسورهای برندهای معروف جهان برابر ۲۵ سال میباشد. بر این اساس مدرنیزاسیون اهمیت بسیار زیادی در صنعت آسانسور و پله برقی داراست و شرکت فوجی تک پکیجهای متنوعی را جهت مدرنیزاسیون آسانسورها و پلهبرقیهای سایر برندهای مطرح جهان نیز ارائه نموده است. این پکیجها بر طبق سنجش میزان کارکرد آسانسورها و پلهبرقیها و میزان استهلاک آنها طبقه بندی شده اند تا بهترین و مناسبترین راهحل را جهت

ادامه عملکرد تجهیزات ارائه نمایند. گزینه تعویض آسانسور و پلهبرقی راهحل قابل ارائه این شرکت در خصوص بسیاری از ساختمانهایی میباشد که تجهیزات آنها فرسوده شدهاند. شرکت فوجی تک بعنوان یکی از عرضه کنندگان محصولات خاص و ویژه در جهان قابلیت بالایی جهت ارایه هرگونه آسانسور در هرنوع چاه دارا میباشد. همچنین تجربه تیم فنی مهندسی شرکت رایز در جهت تعویض آسانسور و پلهبرقی در ساختمانهای کشور بسیاری از مشکلات مهندسی و ساختمانی موجود را برطرف و مسیر را جهت استفاده از یک آسانسور جدید هموار میسازد.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.