ویژگیهای ایمنی

تمام آسانسورهای FUJITEC بر اساس آخرین ویرایش استانداردهای جهان طراحی و ساخته میشوند، از آنجایی که FUJITEC بعنوان یک شرکت ژاپنی اولین و مهمترین اصل طراحی محصولات خود را “ایمنی” قرار داده است. ویژگیهای ایمنی اضافهای نسبت به سایر آسانسورها را دارا می باشد که برخی از آنها عبارتند از:

۱. Rescue operation to the nearest floor: هنگامیکه آسانسور بعلت خرابی بین دو طبقه توقف نماید، مدار ایمنی بررسی شده و ضمن محاسبه موقعیت آسانسور، بصورت اتوماتیک آسانسور به نزدیکترین طبقه هدایت می گردد.

۲. Impact Resistant landing door system: دربهای طبقات بصورت کامل مقاوم سازی شدهاند و مقاومت بیشتری نسبت به ضربات محکم دارا می باشند تا از سقوط افراد به داخل چاه آسانسور در صورت برخورد تصادفی جلوگیری بعمل آید.

UCMP )Unintended car movement protection .۳ system(: این ویژگی از حرکت آسانسور در هنگامیکه درب آسانسور باز است و درب کابین و طبقات در یک راستا نمی باشند جلوگیری می کند و درنتیجه آن حوادث پیش بینی نشده در اثر عدم شناسایی سیستم ایمنی دربها کاهش می یابد.

۴. Car door opening protection device: این وسیله ایمنی از باز شدن درب آسانسور در داخل کابین جلوگیری نموده که نتیجه آن از افتادن مسافران به داخل چاه آسانسور محافظت می گردد.

با توجه به اهمیت اصل “ایمنی” در تولید محصولات شرکت فوجیتک، تعدد موارد ایمنی بکار رفته در محصولات این شرکت بسیار زیاد میباشد.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.