سرویس و نگهداری

FUJITEC آمده است و آماده است تا عمر کند

مبنای تفکر و استراتژی ساخت و طراحی در FUJITEC بر اساس عمر طولانی محصولات استوار است و تمرکز اصلی بر کاهش هزینههای دوران سرویس و نگهداری است. این درحالیستکه رویکرد سایرشرکتها معمولا برمبنای »کاهش مصرف انرژی«،»کاهش فضای اشغال شده« یا »زیبایی بیشتر دکوراسیون« است؛ اصولی که FUJITEC پیش از همه به آنها پرداخته است.

حداکثر جابجایی، حداقل خرابی

شرکت رايــــز به عنوان نمایندهی FUJITEC در ایران، سرویس و نگهداری را از مهمترین خدمات خود برمیشمارد و با نظارت و هدایت مهندسان ژاپنی، برنامههای دقیق و منظمی را در جهت ارائهی خدمات درست، بهموقع و باکیفیت در دستور کار خود دارد.

ایمن میسازیم، امن میمانید

امنیت آسایش میآورد؛ این دلیل اصلی رضایت مشتریان از خدمات شرکت رایـــز است. آرامش و اطمینان از حرکت و جابجایی، مهمترین ارزشهای خدماتی این صنعت است. رایــز به ایمنی پایبند است.

پیشگیری از خرابی بر اساس سیستم ژاپنی

با استفاده از نرمافزار جامع خدمات پسازفروش، دستورالعملها و چکلیستهای مربوط به هر پروژه به صورت خودکار و خاص برای هر دستگاه و بر اساس ویژگیهای آن پروژه تهیه میشود. این دستورالعملها علاوه بر روشهای مدیریتی و کنترلی، شامل اسناد فنی طبقهبندیشده برای فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه و همچنین دستورالعملهای تعمیراتی است.

نگهداری همهجانبه و مداوم

فعالیتهای نگهداری پیشگیرانه در پنج بخش عملیاتی بازدید، کنترل، نظافت، روغنکاری و تنظیمات تعریف شدهاست که بر اساس نوع و میزان استفاده از محصول و شرایط محیطی در دورههای مختلف ماهانه، سهماهه، ششماهه و سالانه برنامهریزی میشود.

خدمات خاص برای هر پروژه

پس از عقد قرارداد، شماره اشتراکی برای پروژه در نظر گرفته میشود و خدمات خاص پروژه بر اساس طبقهبندیهای انجام شده در سیستم یکپارچه خدمات پس از فروش، ارائه میشود. هر آسانسور یا پلهبرقی متولی خدمات نگهداری و تعمیرات خود را دارد و کارفرما در هر زمان میتواند از طریق تماس با سامانه امور مشتریان خدمات موردنیاز خود را بهسرعت دریافت کند.

رایز منظم است

همکاران و کارشناسان رایــز، خصوصا در بخش سرویس و نگهداری، برای فراگیری اطلاعات فنی و بهروز شرکت FUJITEC به خارج از کشور فرستاده میشوند تا پاسخگوی نیازهای پروژههای مختلف و در ابعاد متفاوت باشند.

نیروهای کارآمد، مهارتهای روزآمد

همکاران و کارشناسان رایــز، خصوصا در بخش سرویس و نگهداری، برای فراگیری اطلاعات فنی و بهروز شرکت FUJITEC به خارج از کشور فرستاده میشوند تا پاسخگوی نیازهای پروژههای مختلف و در ابعاد متفاوت باشند.

خیالتان راحت، انبار رایز مجهز است

وجود قطعات یدکی لازم و کافی در انبار و کنترل مکانیزهی موجودی، از مزیتهای اصلی شرکت رایز است. زیرا زمان خارج از سرویس بودن دستگاهها و دغدغهی تهیه قطعات را به حداقل میرساند و سرعت ارائهی خدمات به مشتریان را افزایش میدهد.

همهچیز در اختیار کارفرما

فرمهای اشتراک به همراه کلیه دستورالعملهای سرویس و نگهداری و همچنین نحوهی ارائهی خدمات، در اختیار کارفرما قرارمیگیرد و انجام خدمات و پاسخگویی به درخواستها به آسانی قابل پیگیری است.

© 2016 . All Rights Reserved. Rise-Lift.com
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت مهندسی راه یاب زرفام (رایز) می باشد.